О ТОС-у

Законом о туризму из 1994. године основана јеТуристичка организација Србије (ТОС), као званични институционални носилац промоције туризма Републике Србије на домаћем и иностраном тржишту и обављање других послова од значаја за развој информативно-пропагандне делатности у туризму Републике.

Делатност ТОС-а је усмерена ка позицирању туристичког производа Србије на домаћем и иностраним тржиштима и туристичкој валоризацији компаративних предности Србије, као што су њен геостратешки положај, историјски, културни и природни идентитет.

У циљу јединственог спровођења туристичке информативно-пропагандне делатности, укључивања туристичког простора Србије у европске туристичке итинерере и јачање билатералне сарадње у области развоја туризма, ТОС је присутан на свим већим светским сајмовима туризма, сарађује са другим националним туристичким организацијама и другим међународним, регионалним и струковним туристичким асоцијацијама. ТОС је члан следећих међународних организација: Европска туристичка комисија (ЕTC), Дунавска туристичка комисија (DTC), Дунавски центар за компетенцију (DCC), Међународна асоцијација Трансроманика, Европско удружење туристичких аутобусера (RDA) и ICCА.

Поред деловања на међународном плану, ТОС у сарадњи са туристичким организацијама градова и општина и осталим туристичким субјектима ради на унапређењу туристичке понуде Србије и стварању позитивног става становништва према туризму Србије и њиховом окретању домаћим туристичким центрима, чиме се стварају основе за усмеравање и подстицање развоја туризма као дела друштвено-економског развоја Републике.

Туристичке организације покрајинa, регија, градова и општинау Србији своје годишње програме и планове промотивних активности усклађују са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а.

Седиште ТОС-а је у Београду, Чика Љубина 8.

ТОС има статус правног лица, послује у складу са прописима којима се уређују јавне службе и уписан је у регистар код Привредног суда.

Органи ТОС-а

Органи управљања, надзора и руковођења су:

 1. управни одбор;
 2. надзорни одбор;
 3. директор.

Органи ТОС-а се именују на период од четири године.

Управни одбор има пет чланова и врши следеће послове:

 1. доноси статут ТОС;
 2. доноси пословник о свом раду;
 3. усваја годишњи програм рада са финасијским планом;
 4. усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун;
 5. доноси одлуку о оснивању представништва у иностранству и информативних центара у земљи;
 6. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Надзорни одбор има три члана и врши надзор над пословањем, прегледа извештај о пословању и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима, доноси пословник о свом раду, врши и друге послове у складу са законом и статутом.

Чланове управног и надзорног одбора и директора именује и разрешава Влада на предлог министарства надлежног за послове туризма.

Извори финансирања

У складу са чланом 31. Закона о туризму средства за рад ТОС-а обезбеђују се из:

 1. прихода остварених обављањем делатности и из других сопствених прихода;
 2. донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица;
 3. средстава буџета Републике Србије;
 4. других извора, у складу са законом.

Према одлуци Управног одбора ТОС-а, лице за давање информација од јавног значаја, у смислу одредбе члана 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја је Гордана Пламенац, директор Туристичке организације Србије.

РУКОВОДСТВО:

Директор:

Лабовић Марија


Помоћник директора – шеф конгресног бироа Србије:

Игор Ковачевић

Помоћник директора – шеф сектора за маркетинг подршку и информисање:

Весна Раца-Радисављевић

УПРАВНИ ОДБОР:

Председник:

др Ратка Вушуровић

Чланови:

Иван Цветановић (заменик председника УО)

Петар Стефоски

Александра Павићевић

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Председник:

Славиша Обрадовић

Чланови:

Милица Каракаш

Слађана Мојсиловић