Активности

По Закону о туризму, ТОС као национална туристичка организација обавља послове:

 1. промоције туризма Републике Србије;
 2. координације активности локалних туристичких организација, привредних и других субјеката у туризму, који делују непосредно и посредно на промоцији туризма;
 3. припреме и реализације годишњих планова и програма промотивних активности;
 4. организовања истраживања туристичких тржишта за потребе промоције туризма Републике Србије;
 5. истраживања тржишта у области конгресних, сајамских, спортских и културних догађаја;
 6. обезбеђивања иноформативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, Интернет презентација, сувенири…);
 7. формирања и развијања јединственог туристичко-информационог система и његовог повезивања са другим информационим системима у земљи и иностранству;
 8. прикупљања свих врста туристичких информација ради обавештавања јавности као и састављања и објављивања туристичког календара;
 9. оснивања и организовања туристичких представништава у иностранству и информативних центара у земљи, самостално или у сарадњи са другим субјектима;
 10. сарадње са националним туристичким организацијама других земаља, међународним и регионалним организацијама у области туризма и предлагања мера за учешће у мултинационалним и регионалим програмима и пројектима промоције туризма;
 11. утврђивања јединствених стандарда уређења, опреме и услуга у туристичкоинформативним центрима на територији Републике Србије;
 12. утврђивања програма постављања туристичке сигнализације и координирања активности туристичких организација и других субјеката за њено обезбеђење;
 13. друге активности којима се обезбеђује успешно спровођење промоције туризма.